7/03/2552

ตำแหน่งของผู้หญิงในราชสำนักจีน

ตำแหน่งไท่โฮ่ว (ไทเฮา) - เป็นพระอัครมเหสีของฮ่องเต้องค์เก่า อาจเป็นแม่ของฮ่องเต้รัชกาลปัจจุบันหรือไม่เป็นก็ได้

ส่วนหวงโฮ่ว (ฮองเฮา) คือพระอัครมเหสีของฮ่องเต้องค์ปัจจุบัน

ชั้นรองจากหวงโฮ่วลงมา คือ

1. กุ้ยเฟย (พระอัครเทวี)

2. เต๋อเฟย (พระราชเทวี)

3. ซู่เฟย (พระอัครชายา)

4. เสียนเฟย (พระราชชายา)

เทียบแบบไทยๆก็คือ

ไทฮองไทเฮา (จีนกลางเรียกว่า ไท่หวงไท่โห้ว)= สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าไทเฮา (จีนกลางเรียกว่า ไท่โห้ว หรือ หวงไท่โห้ว) = สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอนึ่ง ถ้าไทเฮาองค์ดังกล่าวมีสถานะเป็นแม่ผู้ให้กำเนิดจักรพรรดิ จะออกพระนามว่า "เซิ่งหมู่หวงไท่โห้ว" (สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง)

ถ้าไทเฮาองค์ดังกล่าว มิได้เป็นแม่ของจักรพรรดิ แต่เป็นฮองเฮาของจักรพรรดิที่สวรรคตไปแล้ว จะออกพระนามว่า "หมู่โห้วหวงไท่โห้ว" (สมเด็จพระพันวษาเจ้า/สมเด็จพระพันวัสสาเจ้า)

ฮองเฮา (จีนกลางเรียกว่า หวงโห้ว)= สมเด็จพระบรมราชินี

ถ้าโอรสได้ขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินเมื่อใด ผู้เป็นพระราชชนนีก็สามารถเป็นพระพันปีหลวงได้ ดูอย่างสมเด็จพระศรีสุลาลัย พระบรมราชชนนีในรัชกาลที่ 3 เดิมท่านก็เป็นแค่เจ้าจอมมารดา แต่พอรัชกาลที่ 3 ครองราชย์ก็สถาปนาท่านเป็นสมเด็จพระพันปีหลวง ดังปรากฎในพระราชพงศาวดารอย่างชัดเจนการแปลแบบไทยๆของผมเทียบเคียงกับกรณีที่เคยเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ครับ ตอนนั้นมีเจ้านายฝ่ายในชั้นสูงสองพระองค์คือ1. สมเด็จเจ้าฟ้าบุญรอด พระอัครมเหสีในรัชกาลที่ 2 พระราชชนนีของเจ้าฟ้ามงกุฎและเจ้าฟ้าจุฑามณี คนในสมัยรัชกาลที่ 3 ขนานพระนามว่า "สมเด็จพระพันวษาฟากข้างโน้น" (ท่านประทับอยู่ฝั่งธนบุรี)2. สมเด็จพระศรีสุลาลัย หรืออดีตเจ้าจอมมารดาเรียม พระราชชนนีในรัชกาลที่ 3 ซึ่งผู้คนขนานพระนามว่า "สมเด็จพระพันปีหลวง" ด้วยเหตุนี้ผมจึงแปล "หมู่โห้วหวงไท่โห้ว" ว่า สมเด็จพระพันวษาเจ้าและแปล "เซิ่งหมู่หวงไท่โห้ว" ว่า สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ

ไม่มีความคิดเห็น: